Tamil Nadu
- State Branch


BRANCH ADDRESS
Tamil Nadu Saveeth Dental College and Hospital, Saveetha University, Chennai [Tamil Nadu]

Joint-SecretariesDr. Rajesh Kumar Shanmugam
Saveeth Dental College and Hospital, Saveetha University, Chennai